Trang chính
Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Tài nguyên Tìm kiếm Văn bản
Bí danh
Mật khẩu
Ghi nhớ


Trao đổi liên kết
Thông tin
 
Tin tức » Công văn 25.01.2015 23:19
Kế hoạch thực hiện phòng chống tham nhũng
02.04.2011 19:39

Kế hoạch thực hiện phòng chống tham nhũng

 
UBND H.THẠNHTRỊ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       PHÒNG GD&ĐT               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Số:    /KH-PGD&ĐT                     Thạnh Trị, ngày 26 tháng 4 năm 2010

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng

giai đoạn 1- đến năm 2011

 

              Căn cứ Điều 35 Nghị định số 120/2006/NĐ-CP ngày 20/10/2006 của Chính phủ quy định việc xây dựng kế hoạch thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng;

            Căn cứ Kế hoạch số 902/KH-SGDĐT ngày15/4/2010 của Sở GDĐT Sóc Trăng về việc thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng, chống tham nhũng giai đoạn 1, từ nay đến năm 2011;

Thực hiện Quyết định số 454/QĐ-UBND ngày 19/4/2010 của UBND huyện Thạnh Trị ban hành kế hoạch thực hiện Chiến lược phòng, chống tham nhũng trên địa bàn huyện Thạnh Trị;

Phòng Giáo dục và Đào tạo Thạnh Trị  xây dựng kế hoạch thực hiện Chiến lược phòng chống tham nhũng giai đoạn 1 từ nay đến năm 2011cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH:

1. Mục đích chung:

      Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp quản lí giáo dục, của cán bộ công chức viên chức, đảng viên đoàn viên dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, phấn đấu thực hiện thắng lợi Chiến lược quốc gia phòng chống tham nhũng đến năm 2011 của UBND huyện Thạnh Trị và của ngành Giáo dục và Đào tạo.
               Ngăn chặn, tích cực đấu tranh phòng chống tham nhũng, loại bỏ dần các cơ hội điều kiện phát sinh tham nhũng, tiêu cực trong các lĩnh vực giáo dục, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch vững mạnh hoạt động có hiệu quả, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức viên chức ngành giáo dục liêm chính, lành mạnh hóa các quan hệ trong ngành thông qua việc thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lí tham nhũng; củng cố lòng tin của cán bộ giáo viên học sinh và nhân dân đối với các lĩnh vực hoạt động giáo dục của ngành.

     Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ về giáo dục, ngăn ngừa việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn để vụ lợi trên cơ sở xây dựng nền công vụ hiệu quả, minh bạch phục vụ nhân dân; kiểm tra giám sát đội ngũ cán bộ công chức viên chức trong ngành sự trung thực, công tâm, liêm khiết, tận tụy, chuyên nghiệp; việc thực hiện các chuẩn mực đạo đức công vụ, đạo đức  nghề nghiệp, đạo đức nhà giáo; nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị thực thi pháp luật, công khai minh bạch trong quá trình thực hiện; đưa công tác phòng chống tham nhũng thành nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của Phòng Giáo dục và Đào tạo và các trường.
        2. Mục đích cụ thể:

       Kế hoạch phòng, chống tham nhũng trong ngành giáo dục nhằm mục đích:
      Tập trung lãnh đạo, tăng cường công tác tuyên truyền chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, các văn bản hướng dẫn thực hiện của Bộ, Sở GD-ĐT và UBND huyện về phòng chống tham nhũng để cán bộ công chức, viên chức ngành giáo dục thực hiện, giám sát thực hiện; phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp quản lí giáo dục, các tổ chức đoàn thể, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong việc tổ chức thực hiện, giám sát thực hiện; là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên của Phòng Giáo dục - Đào tạo, các trường hàng năm và cả giai đoạn.
                 Kết hợp các đợt sinh hoạt chính trị hè và phối hợp với các cơ quan: Ban Tuyên giáo Huyện ủy để triển khai Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng chống tham nhũng đến năm 2020 của Chính phủ, của Bộ GD-ĐT, của UBND tỉnh; của UBND huyện và của ngành Giáo dục

        Hiệu trưởng các trường căn cứ vào chức năng nhiệm vụ xây dựng kế hoạch thực hiện Chiến lược và trong từng giai đoạn phù hợp và khả thi, phân công trách nhiệm, cụ thể hóa nhiệm vụ, các biện pháp phòng chống; triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện phòng chống tham nhũng, chủ động lấy phòng ngừa là cơ bản lâu dài, kiên quyết trong phát hiện xử lí sai phạm gắn với thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

        Duy trì công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí một cách thường xuyên, liên tục, có biện pháp chặt chẽ, không để sơ hở trong công tác quản lý, điều hành và thực thi nhiệm vụ.

        Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chiến lược, chính sách, pháp luật, tài liệu về phòng chống tham nhũng tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực, thống nhất có hiệu quả từ nhận thức đến hành động của cán bộ, công chức trong việc phòng, chống tham nhũng.

        Tăng cường công tác thanh kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện, củng cố đội ngũ cán bộ công chức liêm chính, có chuẩn mực đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp.

                   Nâng cao ý thức trách nhiệm và quyết tâm phòng chống tham nhũng của cán bộ công nhân viên chức trong cơ quan và nhà trường.

        Ngăn chặn, đẩy lùi các họat động gây lãng phí, thất thóat kinh phí và tài sản trong cơ quan và nhà trường, làm cho mọi họat động trong cơ quan và nhà trường được minh bạch, nâng cao tính mô phạm, mẫu mực của nhà giáo.

       Trên cơ sở pháp lý, nâng cao nhận thức và hành động phòng chống tham nhũng cho các đòan thể và CBCNVC trong cơ quan và nhà trường.

        Cụ thể hóa nhiệm vụ cho các thành viên Ban chỉ đạo về việc phòng chống tham nhũng trong cơ quan và nhà trường theo luật Phòng chống tham nhũng.

       Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh kiểm tra nội bộ, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm những hành vi tham nhũng, nhằm củng cố lòng tin trong tập thể cơ quan, nhân dân đối với Đảng, chính quyền.

                  Chỉ đạo các trường thành lập và củng cố các Ban Thanh tra nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi để ban Thanh tra nhân dân hoạt động và giám sát có hiệu quả.

                  Ban Thanh tra nhân dân của cơ quan và nhà trường thường xuyên hoạt động giám sát, tổ chức kiểm tra các khoản thu – chi của cơ quan, của nhà trường kiểm quỹ tiền mặt theo định kỳ;

                Phòng Giáo dục và Đào tạo có kế hoạch thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thu-chi ở các trường;

    Thực hiện tốt Ba công khai (công khai chất lượng đào tạo; Công khai các điều kiện về CSVC, đội ngũ giáo viên; Công khai thu, chi tài chính) và 4 kiểm tra (Kiểm tra việc phân bổ và sử dụng ngân sách giáo dục đào tạo; Kiểm tra việc thu và sử dụng học phí trong các nhà trường; Kiểm tra việc sử dụng các khoản tự nguyện của người dân và các tổ chức cho nhà trường; Kiểm tra việc thực hiện Chương trình kiên cố hóa trường, lớp học và xây dựng nhà công vụ cho giáo viên);

   II. NỘI DUNG VÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:

    1. Chỉ đạo và thực hiện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến quán triệt nội dung Chiến lược và các chính sách, pháp luật của Đảng và của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí đối với cán bộ công chức viên chức và người học:

    Hàng năm, cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo đều tổ chức hội nghị cán bộ công chức, thảo luận qui chế, qui định của cơ quan, đồng thời phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện uỷ tổ chức học chính trị hè cho cán bộ, giáo viên để phổ biến các Nghị quyết của Đảng, văn bản pháp luật của Nhà nước và của ngành, trong đó có văn bản phòng, chống tham nhũng như:

- Luật Phòng, chống tham nhũng số 55/2005/QH11;

- Nghị định số 120/2006/NĐ-CP; Chỉ thi số 33/2006/CT-TTg ngày 08/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục;

- Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí số 48/2005/QH 11;

- Nghị định số 68/2006/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

- Nghị định số 107/2006/NĐ- CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách.

- Kế hoạch số 534/KH-UBND về chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng trên địa bàn huyện Thạnh Trị; kế hoạch phòng, chống tham nhũng của ngành giáo dục Thạnh Trị.

- Gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2011, chủ đề của năm học 2010-2011: “Tiếp tục đổi mới quản lí và nâng cao chất lượng giáo dục”, cuộc vận động "Nói không với tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục, nói không với vi phạm đạo đức nhà giáo và việc cho học sinh không đạt chuẩn lên lớp (ngồi sai lớp)", cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiên, học sinh tích cực” của ngành bằng các hình thức phù hợp, cụ thể nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
                  Quyết tâm ngăn chặn và đẩy lùi các hiện tượng tham nhũng lãng phí, tiêu cực trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo hiện nay.

      Tiếp tục tuyên truyền và chỉ đạo các cấp quản lý giáo dục, các nhà trường xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược, trước hết là kế hoạch hành động thực hiện trong giai đoạn 1 của Chiến lược; đưa công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trở thành một nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của các cấp quản lý giáo dục, các trường học và của cán bộ công chức viên chức và người học.

2. Thực hiện các giải pháp của nội dung Chiến lược :
               2.1 Tăng cường tính công khai minh bạch trong việc thực hiện các nhiệm vụ về giáo dục theo quy định của pháp luật.

  Thực hiện nghiêm chỉnh Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07-5-2009 về quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, đặc biệt tập trung lầm tốt 3 công khai (công khai về chất lượng giáo dục, công khai về đội ngũ cơ sở vật chất trang thiết bị phục vụ dạy và học, công khai về tài chính) và 4 kiểm tra (kiểm tra việc phân bổ và sử dụng ngân sách, kiểm tra việc thu và sử dụng học phí, kiểm tra việc sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện của người dân và các tổ chức xã hội, kiểm tra việc thực hiện chương trình kiên cố hóa và xây dựng nhà công vụ giáo viên), xây dựng để từng bước giao kinh phí tự chủ cho các trường và cơ quan, hướng dẫn các trường thực hiện nghiêm túc quy chế chi tiêu nội bộ.
          Trong công tác quản lý tài chính, ngân sách:

-  Quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước, ngân sách khác (bao gồm cả thu chi ngân sách, quản lý sử dụng nguồn vốn của các dự án, chương trình mục tiêu và các nguồn vốn, quỹ do nhân dân đóng góp, kinh phí cho các công trình, đề án…); mua sắm tài sản công, định giá, đấu giá, thanh lý tài sản nhà nước;

- Thực hiện tốt minh bạch, công khai về định mức chi, các dự toán kinh phí trước khi cấp kinh phí cho các trường; thanh toán, quyết toán các nguồn vốn; quản lý, sử dụng, bảo quản tài sản trang thiết bị kỹ thuật, đồ dùng, sách thư viện và sách giáo khoa dùng chung; thực hành tiết kiệm chống lãng phí quyết liệt trong chi tiêu hành chính công, trong sử dụng tài sản, điện nước, điện thoại công, chế độ công tác phí..v.v; chấn chỉnh các khoản thu không đúng quy định ở các trường;
            - Các trường phải xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các quy định của Quy chế chi tiêu nội bộ.

           Trong lĩnh vực xây dựng cơ bản, sửa chữa cơ sở vật chất trường học, mua sắm tài sản đồ dùng thiết bị dạy học:

- Công bố công khai đầu tư xây dựng cơ bản theo quy trình, quy chế quản lý đầu tư từ khâu lập dự án, phê duyệt, các thủ tục đấu thầu; công khai, bình đẳng, minh bạch trong lựa chọn nhà thầu theo quy định về đấu thầu, chỉ định thầu của Nhà nước trong lĩnh vực xây dựng cơ bản và sửa chữa cơ sở vật chất trường học, mua sắm tài sản đồ dùng thiết bị dạy học;
         - Quản lý, giám sát, tổ chức nghiệm thu chất lượng công trình xây dựng cơ bản và sửa chữa cơ sở vật chất trường học, mua sắm tài sản đồ dùng thiết bị dạy học chặt chẽ theo đúng thiết kế, đúng quy định đã được phê duyệt;

- Minh bạch trong việc mua sắm tài sản đồ dùng thiết bị dạy học; tuân thủ quy định của Nhà nước về thanh quyết toán vốn đầu tư.

          Trong lĩnh vực quản lý đất đai và các phòng học:
             Bố trí, sử dụng đất trường học, phù hợp với kế hoạch phát triển của nhà trường. Quản lý, sử dụng đúng mục đích và có hiệu quả phòng học, phòng chức năng, phòng làm việc, nhà ở của giáo viên, học sinh, sân chơi bãi tập.

Trong công tác tổ chức và cán bộ:

     - Công bố công khai quy hoạch, bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ, cử cán bộ nhà giáo đi học nâng cao trình độ, hợp đồng lao động, thi tuyển, xét tuyển công chức viên chức, tiếp nhận, thuyên chuyển, điều động cán bộ công chức viên chức, chế độ chính sách, nâng bậc lương, đánh giá xếp loại thi đua đơn vị và cá nhân cán bộ công chức viên chức, sàng lọc, chuyển làm việc khác, cho thôi việc cán bộ công chức viên chức;
                - Công khai các chế độ, định mức, tiêu chuẩn và việc thực hiện chế độ định mức tiêu chuẩn sử dụng tài sản công của cán bộ công chức viên chức trước hết là của người đứng đầu cơ quan tổ chức đơn vị, minh bạch tài sản thu nhập, việc thực thi công vụ ở những vị trí trực tiếp giải quyết yêu cầu của công dân, tổ chức.
               - Xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan và nhà trường để xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; xử lí kỷ luật cán bộ công chức viên chức vi phạm tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
              - Quản lý về cấp phát văn bằng, chứng chỉ của các trường và của Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

2.2 Hoàn thiện chế độ công vụ công chức, nâng cao chất lượng thực thi công vụ:
           - Trong cải cách hành chính: công bố công khai và thực thi công vụ theo thủ tục hành chính đã công bố tại Đề án 30, giải quyết các thủ tục hành chính, cấp phát văn bằng chứng chỉ, chuyển trường của học sinh; cán bộ công chức, viên chức chấp hành chế độ lao động, thời gian làm việc, hội họp, đi công tác ở cơ sở, trong thực thi công vụ, trong quan hệ với công dân, trong quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới, trong giải quyết công việc ứng xử lịch sự, có văn hoá, tôn trọng trong giao tiếp, không được lợi dụng chức vụ, quyền hạn nhận quà biếu tặng trong việc cưới, việc tang, tân gia, đón nhận danh hiệu thi đua, kỷ niệm ngày truyền thống, lễ, tết… để thu lợi.
          - Trong công tác kiểm tra, thanh tra đánh giá hoạt động chuyên môn, công tác quản lý sử dụng tài chính, cơ sở vật chất, công tác cán bộ, giải quyết khiếu nại tố cáo: tổ chức thực hiện nghiêm túc các cuộc kiểm tra, thanh tra đánh giá hoạt động chuyên môn, công tác quản lý sử dụng tài chính, cơ sở vật chất, công tác cán bộ, công tác giải quyết khiếu nại tố cáo theo kế hoạch hàng tháng, học kỳ và cả năm học.

2.3 Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra thanh tra giám sát xác minh trong phát hiện xử lí tham nhũng, lãng phí:

 - Công bố công khai kết luận kiểm tra, thanh tra và kết quả kiểm tra, thanh tra có liên quan đến tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của cán bộ công chức viên chức, báo cáo cơ quan có thẩm quyền giải quyết; tập trung vào các lĩnh vực quản lý sử dụng ngân sách xây dựng cơ bản, sửa chữa cơ sở vật chất, chương trình mục tiêu, mua sắm trang thiết bị, đồ dùng, sách thư viện, quản lý sử dụng thanh toán quyết toán các nguồn kinh phí, xử lý nghiêm khắc người đứng đầu cơ quan, trường học có hành vi tham nhũng, lãng phí tiêu cực hoặc để đơn vị do mình quản lí có tham nhũng, lãng phí tiêu cực; cán bộ, công chức, viên chức có hành vi tham nhũng, lãng phí tiêu cực và sai phạm về chuyên môn;
        - Kết hợp việc thanh tra, kiểm tra đánh giá hoạt động chuyên môn, công tác quản lý sử dụng tài chính cơ sở vật chất, công tác cán bộ, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân với việc thực hiện cuộc vận động “ Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục” nhằm thực hiện có chất lượng, có hiệu quả hoạt động thanh tra, kiểm tra và cuộc vận động của tổ chức và mỗi cá nhân.

2.4 Nâng cao nhận thức và phát huy vai trò của các đoàn thể quần chúng trong cơ sở giáo dục và của toàn xã hội trong phòng chống tham nhũng lãng phí:

  Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm, trong thực hiện Chiến lược quốc gia phòng chống tham nhũng, chương trình công tác phòng chống tham nhũng hàng năm và giai đoạn 1, xây dựng các văn bản hướng dẫn thực hiện và chỉ đạo các đơn vị trong ngành, các đoàn thể quần chúng ở các trường thực hiện các quy định đó.

Các đơn vị và các đoàn thể quần chúng của đơn vị có trách nhiệm xem xét, giải quyết, làm rõ và trả lời kịp thời khi nhận được yêu cầu, đề nghị của các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm và cơ quan báo chí khi có thông tin về tham nhũng trong các cơ quan đơn vị liên quan đến trách nhiệm, lĩnh vực quản lý của mình.

 Chủ động phối hợp với các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm, cơ quan báo chí trong việc giải quyết các khiếu nại, tố cáo nhằm phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm minh mọi hành vi tham nhũng; phát huy vai trò của quần chúng nhân dân trong đấu tranh phòng chống tham nhũng.

  Phối hợp trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật của ngành, thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức tuyên truyền trong ngành tiếp tục quán triệt, tăng cường thanh tra, kiểm tra về công tác phòng chống tham nhũng, chỉ đạo triển khai thực hiện Luật phòng chống tham nhũng, cung cấp các văn bản có liên quan để làm tài liệu học tập cho cán bộ, công chức, nhà giáo, viên chức của đơn vị mình. Chú trọng kiểm tra những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng như các chương trình dự án, đầu tư  xây dựng, quản lý cấp phát tài chính, quản lí sử dụng các nguồn kinh phí.

  Có trách nhiệm bảo vệ người khiếu nại, tố cáo, đấu tranh với các hành vi tham nhũng. Khen thưởng người có công chống tham nhũng. Thực hiện nghiêm túc Quy chế dân chủ trong trường học, Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan nhà nước, Quy chế giám sát đối với các công trình xây dựng kiên cố hoá trường lớp học, chương trình mục tiêu, mua sắm thiết bị đồ dùng dạy học và Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.

   III. Tổ chức thực hiện:  

            Hàng năm, Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy và các cơ quan , Ban, Ngành của huyện để phổ biến các văn bản về Luật phòng chống tham nhũng và các văn bản phòng chống tham nhũng của nhà nước. Hiệu trưởng các trường, cán bộ công chức, viên chức phải nghiên cứu học tập các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ để nắm vững, thực hiện nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, nhiệm vụ chuyên môn được giao và thực hiện có hiệu quả kế hoạch thực hiện giai đoạn 1 của Chiến lược quốc gia phòng chống tham nhũng của Chính phủ và của đơn vị mình.

  Hiệu trưởng các trường có trách nhiệm phối hợp với Ban chấp hành Công đoàn, tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cùng cấp, chỉ đạo Ban Thanh tra nhân dân của đơn vị, phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện tốt kế hoạch thực hiện giai đoạn 1 của Chiến lược quốc gia phòng chống tham nhũng của UBND huyện , của Phòng GD-ĐT và của đơn vị mình. Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo định kỳ 3 tháng, 6 tháng, 1 năm và báo cáo đột xuất khi có vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực với cơ quan quản lý cấp trên.

              Các bộ phận chuyên môn của Phòng Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch thực hiện Chiến lược trong từng giai đoạn, trước hết là giai đoạn 1 của Chiến lược quốc gia phòng chống tham nhũng của UBND huyện và Phòng GD-ĐT; tiến hành kiểm tra khi phát hiện có dấu hiệu tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tại các Trường trong ngành theo thẩm quyền và theo quy định của pháp luật, làm đầu mối tổng hợp kết quả thực hiện Kế hoạch thực hiện giai đoạn 1 của Chiến lược quốc gia phòng chống tham nhũng của Phòng. Các bộ phận chuyên môn của Phòng theo chức năng nhiệm vụ của mình có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch thực hiện giai đoạn 1 của Chiến lược quốc gia phòng chống tham nhũng của các trường, phối hợp với Thanh tra Huyện thực hiện kiểm tra, thanh tra theo sự chỉ đạo của UBND huyện và báo cáo khi được yêu cầu.  

Định kỳ 6 tháng, 1 năm các đơn vị tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch thực hiện giai đoạn 1 của Chiến lược quốc gia phòng chống tham nhũng với Trưởng Phòng GD-ĐT và UBND huyện theo quy định.

 

                                                                              TRƯỞNG PHÒNG

 

Nơi nhận:

-Sở GDĐT ( báo cáo);

-UBND huyện (báo cáo);

-Đ/c Phạm Văn Đâu (chỉ đạo ngành);

-Phòng thanh tra huyện ( phối hợp);

-Công Đoàn GD(phối hợp);

-Các trường trực thuộc( thực hiện);

-Lưu VT.

Gửi qua YM

Những bản tin khác:Lên đầu trang
Hội khỏe phù đổng Huyện Thạnh Trị năm 2014    Các đơn vị chưa nộp kế hoạch năm học 2012 - 2013

  Các đơn vị chưa nộp biên chế năm học 2012 - 2013

  

 

 
Quản tri website và mail @pgdthanhtri.edu.vn thông tin xin liên hệ : Giang Thái Nhân, điện thoại 0988699575 mail administrator@pgdthanhtri.edu.vn


 

 
 

     

 


 

   

Tháng
Năm 

Danh ngôn:
Nhân dân miền Nam là máu của máu Việt Nam, là thịt của thịt Việt Nam.
Bác Hồ
 Khách: 001
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 001
 Hits 000531121
IP của bạn: 54.145.158.70
Trang chủ    ¤   Liên hệ    ¤   Sơ đồ site    ¤   Tài nguyên    ¤   Tìm kiếm

Thời gian mở trang: 0.334 giây. Số lần truy cập CSDL: 21
@ 2010 Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Thạnh Trị, Tỉnh Sóc Trăng.
Đ/c: Ấp 2 T.T Phú Lộc huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng. Email: administrator@pgdthanhtri.edu.vn
.